Politica globală de protecție a datelor

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Am dezvoltat prezenta Politică globală de protecție a datelor în vederea înțelegerii de către dumneavoastră a modalității în care colectăm, folosim, stocăm, împărtășim, transmitem, transferăm, ștergem sau prelucrăm în orice alt fel (denumite împreună “prelucrare”) datele personale. Prezenta Politică globală de protecție a datelor descrie măsurile pe care le luăm pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale. Vom specifica de asemenea cum puteți face pentru a ne soma să vă răspundem la orice întrebări pe care le-ați avea în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

COMPETENȚĂ

Prezenta Politică globală de protecție a datelor se aplică organizației globale a entităților Sodexo (denumite în cele ce urmează “Sodexo”) pentru toate dimensiunile și activitățile, în toate zonele geografice în care funcționăm.
Prezenta politică se aplică Prelucrării datelor cu caracter personal adunate de către Sodexo, direct sau indirect, de la toate entitățile care includ, dar u se limitează la solicitanții de posturi actuale, trecute sau viitoare, angajații, clienții, consumatorii, copiii, furnizorii, antreprenorii/ subantreprenorii, asociații sau orice părți terțe ale Sodexo, “Datele cu caracter personal” fiind definite ca date aferente unei persoane sau entități identificare sau identificabile, care pot fi identificate prin mijloace folosite în mod rezonabil.
În prezenta Politică, “dumneavoastră” și “al dumneavoastră” înseamnă orice persoană acoperită. “Noi”, “nouă”, “al nostru” și “Sodexo” înseamnă organizația globală a entităților Sodexo.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RESPECTAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A TUTUROR LEGILOR LOCALE SUPLIMENTARE APLICABILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Ne angajăm să respectăm legislația aplicabilă cu privire la datele cu caracter personal și ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile legislației europene de protecție a datelor și cu alte legislații locale aplicabile, dacă este cazul.

LEGALITATE, CORECTITUDINE ȘI TRANSPARENȚĂ

Nu colectăm și nu prelucrăm datele cu caracter personal fără a avea un motiv legal în acest sens. Este posibil să trebuiască să vă colectăm și prelucrăm Datele cu caracter personal când este necesar pentru încheierea unui contract unde sunteți parte sau când acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale al cărui obiect suntem sau când acest lucru este solicitat, cu consimțământul dumneavoastră prealabil. Putem colecta și prelucra de asemenea Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele legitime ale Sodexo cu excepția cazului în care interesele respective sunt depășite de interesele dumneavoastră sau de drepturi și libertăți fundamentale.
În momentul colectării și prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom transmite o notificare care va include informații reale și complete sau o declarație de confidențialitate cu privire la responsabilul pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care sunt prelucrate Datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt destinatarii, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita etc., cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau necesită eforturi disproporționate în acest sens.
Când acest lucru este solicitat de legislația aplicabilă, vă vom cere consimțământul prealabil (ex. înainte de colectarea Datelor sensibile cu caracter personal).

SCOP LEGITIM, LIMITARE ȘI MINIMALIZAREA DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt adunate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
Când Sodexo acționează în propriile sale scopuri, Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în special pentru următoarele scopuri, lista având un caracter enunțiativ și nu limitativ: managementul recrutării, managementul resurselor umane, management contabil și financiar, financiar, trezorerie și management fiscaș, managementul riscurilor, managementul siguranței angajaților, asigurarea de instrumente IT sau pagini interne de internet și orice alte soluții digitale sau platforme de colaborare, managementul suportului IT, managementul sănătății și siguranței, managementul securității informațiilor, managementul relației cu clienții, oferte, management de vânzări și marketing, management de furnizare, managementul comunicării interne și externe și de evenimente, respectarea obligațiilor de combatere a spălării de bani sau alte cerințe legale, operațiuni de analiza datelor, managementul societăților juridice și implementarea proceselor de conformitate.
Când furnizăm serviciile în beneficiul clienților noștri sau între noi, putem de asemenea prelucra Datele cu caracter personal în numele unui Inspector (client sau entitate Sodexo care acționează în această calitate) în mod esențial pentru funcționarea, managementul, performanța și livrarea eficiente ale serviciilor noastre în toată lumea. Ne vom asigura că Datele cu caracter personal prelucrate sunt conforme, relevante și limitate la necesitate, în scopul prelucrării lor.

ACURATEȚEA DATELOR ȘI LIMITĂRI DE STOCARE

Sodexo va păstra acuratețea Datelor cu caracter personal prelucrate și, unde este cazul, le va actualiza.  De asemenea, păstrăm doar Datele cu caracter personal atât timp cât este necesar în scopurile prelucrării lor (în conformitate cu Politica globală de reținere a datelor). Sodexo va acționa conform instrucțiunilor clienților săi pentru a-i asista în respectarea prezentei obligații.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Implementăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate în vederea protecției Datelor cu caracter personal împotriva modificării sau pierderii accidentale sau ilegale sau a folosirii, dezvăluirii sau accesului neautorizate, în conformitate cu Politica de securitatea informațiilor a Grupului.
Luăm, când este cazul, toate măsurile rezonabile pe baza Confidențialității prin concept și Confidențialității prin principii standard pentru a implementa precauțiile necesare și pentru a proteja Prelucrarea Datelor cu caracter personal. De asemenea, executăm, în funcție de nivelul de risc ridicat de prelucrare, o Evaluare a impactului Confidențialității (“PIA”) pentru a adopta precauții corespunzătoare și pentru a asigura protecția Datelor cu caracter personal. De asemenea asigurăm precauții suplimentare de securitate pentru datele considerate Date sensibile cu caracter personal.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem, în cursul obișnuit al activității noastre comerciale și în scopul prelucrării, să împărtășim Datele dumneavoastră cu caracter personal cu personalul relevant din cadrul Grupului Sodexo sau cu furnizori legali autorizați, antreprenori/subantreprenori, pentru a asigura coerența activităților noastre de lucru, maximaliza calitatea și eficiența serviciilor noastre și a operațiunilor noastre comerciale.
Putem avea de asemenea obligația de a dezvălui Datele cu caracter personal autorităților de reglementare, instanțelor și agențiilor guvernamentale în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, regulamente sau alte procese juridice sau pentru a apăra interesele, drepturile sau proprietatea Sodexo sau ale părților terțe aferente.
Altminteri, nu vă vom dezvălui Datele cu caracter personal altor părți cu excepția cazului în care acest lucru este solicitat de către dumneavoastră sau dacă v-ați dat consimțământul prealabil în acest sens.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE ALE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legislația europeană privind protecția datelor nu permite transferul de Date cu caracter personal în țările din afara UE/Spațiului Economic European care nu asigură un nivel corespunzător de protecție a datelor. Anumite țări unde operează Sodexo nu sunt considerate de către autoritățile europene de supraveghere ca asigurând un nivel corespunzător de protecție pentru drepturile individuale de confidențialitate a datelor.
Pentru transferurile Datelor cu caracter personal în asemenea țări, către entități din cadrul sau din afara Grupului Sodexo, Sodexo a implementat alte măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a vă proteja Datele cu caracter personal. Vi se vor asigura mai multe informații cu privire la transferul Datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Europei în momentul colectării Datelor cu caracter personal prin declarații corespunzătoare de confidențialitate.

COOKIES

Ca în cazul multor altor societăți, unele site-uri pot folosi “cookies.” Cookies sunt porțiuni de text amplasate pe hard drive-ul calculatorului dumneavoastră în momentul în care vizitați anumite pagini de internet. Folosim cookies pentru a afla, de exemplu, dacă ne-ați mai vizitat înainte sau dacă sunteți un vizitator nou și pentru a ne ajuta să identificăm trăsăturile pentru care aveți cel mai mare interes. Cookies vă pot spori experiența online salvându-vă preferințele în timp ce accesați un website.
Vă vom anunța în momentul accesării paginilor noastre de internet ce tipuri de cookies folosim și modalitatea de dezactivare a acestor cookies. Când acest lucru este solicitat prin lege, veți putea oricând accesa paginile noastre de internet și refuza folosirea de cookies pe calculatorul dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sodexo se obligă să asigure protecția drepturilor dumneavoastră conform legislației aplicabile. Mai jos, un tabel care rezumă drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces

Puteți solicita acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți de asemenea solicita rectificarea Datelor cu caracter personal necorespunzătoare sau să completați incomplete Datele cu caracter personal incomplete.

Puteți solicita orice informații disponibile la sursa Datelor cu caracter personal și puteți de asemenea solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Sodexo.

Dreptul de a fi uitat

Dreptul dumneavoastră de a fi uitat vă dă dreptul de a solicita ștergerea Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care:

  1. datele nu mai sunt necesare;

  2. alegeți să vă retrageți consimțământul;

  3. aveți obiecții cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice;

  4. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  5. există o obligație legală în vederea ștergerii Datele dumneavoastră cu caracter personal;

  6. ștergerea este necesară pentru a asigura respectarea legislației aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita ca prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în cazurile de mai jos:

  1. contestați acuratețea Datelor cu caracter personal;

  2. Sodexo nu mai necesită Datele cu caracter personal, în scopul prelucrării;

  3. ați adus obiecții cu privire la prelucrare, pe baza unor motive legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți solicita, unde este cazul, portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, date pe care le-ați pus la dispoziția Sodexo, într-un format structurat, folosite obișnuit și citibil automatic având dreptul de a transmite aceste date către un alt Inspector fără vreo reținere din partea Sodexo în cazurile de mai jos:

(a) prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ sau pe contract; și

(b) prelucrarea este executată prin mijloace automate.

Puteți de asemenea solicita ca Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise către o parte terță la alegerea dumneavoastră (unde este tehnic fezabil).

Dreptul de a aduce obiecții prelucrării în scopurile marketingului direct

Puteți aduce obiecții (adică, vă puteți exercita dreptul de “ieșire”) la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în special în legătură cu realizarea profilului sau cu comunicațiile marketing. În cazul în care vă prelucrăm Datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Dreptul de a nu face obiectul deciziilor automate

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii doar pe baza prelucrării automate, inclusiv realizarea de profil, cu efect legal asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod semnificativ.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă

În cazul unei plângeri împotriva noastră cu privire la confidențialitate, va trebui să completați și depuneți Solicitare a subiecților de plângere/date sau să depuneți propria plângere prin e-mail sau adresă în conformitate cu Politica globală de manipulare a plângerilor/ solicitărilor. În cazul în care răspunsul nostru vă nemulțumește, puteți face apoi apel ulterior contactând Autoritatea de supraveghere competentă la nivel local sau instanța competentă la nivel local. Puteți de asemenea contacta Autoritatea noastră de supraveghere, Autoritatea franceză de supraveghere (“CNIL”, www.cnil.fr).

Pentru a exercita aceste drepturi, puteți să ne transmiteți Cererea sau Plângerea dumneavoastră urmărind procedura stabilită în declarațiile de confidențialitate aduse în atenția dumneavoastră în momentul colectării Datelor dumneavoastră cu caracter personal sau trimițând un email către Punctul Local Special de Contact sau către Oficiul global de protecție a datelor la următoarea adresă de e-mail: dpo.group@sodexo.com.

COPII

Copiii merită o protecție specifică cu privire la Datele lor cu caracter personal, având în vedere că pot să fie mai puțin conștienți de riscuri, consecințe și precauțiile și drepturile lor în privința Prelucrării Datelor cu caracter personal. Această protecție specială se va aplica, în special, folosirii Datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau crearea personalității sau profilurilor de utilizator și colectarea datelor cu caracter personal cu privire la copii, în momentul folosirii de servicii oferite direct unui copil.

Nu colectăm și nu prelucrăm Date cu caracter personal ale copiilor fără a avea consimțământul deținătorului responsabilității parentale unde este cazul. În special, nu promovăm și nu comercializăm serviciile noastre către Copii, cu excepția serviciilor speciale și cu consimțământul tutorelui. În cazul în care considerați că am colectat din accidental Datele cu caracter personal ale copiilor, vă rugăm să ne anunțați folosind detaliile de contact de mai jos.

ACTUALIZARE

Putem actualiza periodic prezenta Politică globală de protecție a datelor pe măsură ce activitățile noastre comerciale sau cerințele legale se modifică. În cazul aducerii de modificări semnificative la prezenta politică, vom posta o notificare pe pagina noastră de internet în momentul intrării sale în vigoare și, unde este cazul, vom transmite o comunicare directă către dumneavoastră în această privință.

CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la colectarea și prelucrarea de către Sodexo a Datelor cu caracter personal, puteți să ne transmiteți întrebările sau plângerile dumneavoastră urmând procedura stabilită în declarațiile de confidențialitate aduse în atenția dumneavoastră în momentul colectării Datele cu caracter personal sau printr-un e-mail transmis către Dep. Local Special de protecție a datelor la următoarea adresă de e-mail: dpo.group@sodexo.com.